Det kan vi hjælpe med

 

Vores spidskompetencer er:

• Organisationsudvikling på alle niveauer
• Kompetenceudvikling inden for projektledelse, ledelse, facilitering og samarbejde
• Design og facilitering af møder, workshops, temadage, konferencer og alskens andre processer – med god energi og konkret udbytte
• Understøttelse af forandringsprocesser, så de matcher organisationens behov og kultur – og skaber mening og relevans hos medarbejderne
• Sparring til projektledere, PMO, team- og afdelingsledere

Nedenfor kan du se anonymiserede eksempler fra vores CV’er på opgaver, vi har løst i vores tidligere ansættelser. Vi håber du på den måde får et lille indblik i, hvad vi kan hjælpe med.

IT-virksomhed

Styrkelse af projektlederkompetencerne og implementering af projektmodel

Som støtte for et PMO arbejdede vi via internater, workshops samt individuelle sparringssessioner med både projektledere og ledelsen. Fokus var på en bedre forankring af firmaets projektmodel, en styrkelse af PMO og projektledere som gruppe samt et mere ensartet materiale til styregruppemøderne og en forbedring af kommunikationen mellem projektledere og styregruppe.

Region

Klassisk projektlederuddannelse +

I fællesskab med kunden udviklede vi en skræddersyet projektlederuddannelse, der består af indledningsvise samtaler med leder/deltager for at mobilisere begge, anvendelse af individuel læringsplan samt en 4-modulers uddannelse med læsning af litteratur og praksisnære opgaver mellem hvert modul.

Arkitektfirma

Organisations- og kompetenceudvikling med fokus på projektarbejdsformen

Fire måneder tilbragte en konsulent to dage om ugen hos kunden. Forløbet var strikket sammen som en kombination af indledende individuelle samtaler, fælles workshops hver anden uge, løbende personlig sparring og tilstedeværelse i deres dagligdag for at kunne støtte udviklingen af en stærkere projektkultur.

Tværsektorielt samarbejde

Innovationsprojekt med fokus på udvikling af digitalt værktøj til at fremme en mere ligeværdig dialog, hvor borgerens dagsorden kommer i spil.

Vores rolle i projektet var – sammen med projektlederen – at designe og facilitere processen og få en sammensat gruppe af borgere samt frikøbte praktikere fra kommune, sygehus og lægepraksis til at blive et højt-ydende team, der på otte uger kunne designe en løsning, der kunne opfylde formålet.

Organisations-
bestyrelse i alment
boligselskab

Støtte til årligt strategiseminar og effektiv mødeafholdelse.

Arbejdet i en organisationsbestyrelse er politisk og ofte svært gennemskueligt – dette kan have negativ betydning for samarbejdet og fremdriften i processerne. Vi har gennem flere år fungeret som facilitator på seminarer og til diverse møder i bestyrelsen – og mellem administrationen og bestyrelsen.

Region

Støtte til program inden for sundhedssektoren

Opgaven har været at styrke sammenholdet i programteamet og styrke programlederens rolle gennem seminarer og workshops. Vores rolle har været at sparre med programlederen og to gange årligt facilitere en seance, hvor der er fulgt op på de foregående seks måneder og lagt detailplaner for de næste seks måneder.

Kommunalt center for ejendomme og arealer

Forbedring af servicen

Vi designede i samarbejde med centret et forløb med fokus på at forbedre servicen – ved at arbejde med kommunikation og samarbejde. Forløbet bestod af indledende interviews med en række medarbejdere, to store heldagsworkshops (40 deltagere), mindre seancer i de enkelte teams samt en fælles dag for alle medarbejdere i centret.

Stor dansk bygherrerådgiver

Opbygning og eksekvering af projektledelsesakademi

Opgaven har været at løfte kompetencerne hos projektledere og i tæt samarbejde med projektdirektør og HR-partner at udvikle projektfaglige kompetenceudviklingstilbud til alle lag i organisationen. Det er blevet til masterclasses for projektchefer, projektlederuddannelse for projektledere, projektforståelseskurser og brush-up kurser for allerede uddannede og kompetente projektledere.

Stor statslig organisation

Gevinstrealisering

Opgaven har været at designe et dybdegående forløb for udvalgte medarbejdere med fokus på gevinstrealisering. Forløbet fokuserede på teoretisk forståelse gennem undervisning og praktisk oversættelse til egen hverdag via hjemmeopgaver og sparring samt personlig udvikling gennem feedback fra konsulent.